Gelijkekansenbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Staatssecretaris Nawal Ben Hamou is belast met het Gelijkekansenbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, naast haar andere bevoegdheid Huisvesting Equal Brussels is de administratie die het beleid van de Staatssecretaris voor gelijke kansen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitvoert.

In januari 2020 is de vaste Commissie voor gelijke kansen en vrouwenrechtenvan het Brussels Parlement van start gegaan.Voorheen was er een Adviescomité voor gelijke kansen voor mannen en vrouwen, dat eerder een gelegenheidscomité was.

Daarnaast is binnen Brussel Plaatselijke Besturen een Coördinatie gelijke kansen opgericht met de bedoeling de gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de 19 Brusselse gemeenten te versterken.

De Brusselse Raad voor Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen is het autonoom adviesorgaan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat adviezen en aanbevelingen verstrekt in verband met elk vraagstuk betreffende de gelijkheid tussen vrouwen en mannen.  Bovendien waakt de Raad over de goede uitvoering en implementering van de ordonnantie over de genderdimensie.
De Vrouwenraad is lid van de Brusselse Raad voor Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen.

Recente relevante beleidsdocumenten

Brussels Plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen  2020-2024

De Oriënteringsnota’s van de Brusselse Hoofdstedelijke regering 2014-2019:  Deel 1 en Deel 2 (Gelijke Kansen p. 519-530) geven per bevoegdheid een analyse van de context en een reeks strategische en operationele doelstellingen.

Op basis van deze oriënteringsnota’s per bevoegdheidsdomein worden  doelstellingen geselecteerd die in aanmerking komen voor gender mainstreaming. Deze doelstellingen zullen vorm krijgen in het Gewestelijk doelstellingenplan Gender mainstreaming. Er zullen ook indicatoren ontwikkeld worden om de impact van elke geselecteerde doelstelling op mannen en vrouwen te  evalueren op  het einde van de legislatuur.

Genderdimensie in de regelgeving

Het gelijkekansen- en gendermainstreamingsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt geregeld via ordonnanties van het Brussels parlement en besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

Op initiatief van de vorige Staatsecretaris belast met het gelijkekansenbeleid (10 augustus 2016) is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gestart met de toepassing van gender budgetting bij de opmaak van de budgetten.

Het Besluit van 24 april 2014 over de toepassing van gendermainstreaming in de beleidslijnen van het BHG  voorziet de regels qua vorm en inhoud voor de opstelling van de verslagen; de opmaak van een gewestelijk plan gender mainstreaming;  de oprichting van een coördinatiegroep; de integratie van gender mainstreaming in de Brusselse overheidsdiensten (statistieken, overheidsopdrachten, de verlening van toelagen…) en de gendertest.

Dit besluit gaat dus over de uitvoering van de Ordonnantie van 29 maart 2012 waardoor de Brusselse regering zich ertoe verbindt de genderdimensie te integreren “in het geheel van haar beleidslijnen, maatre¬gelen, begrotingsvoorbereidingen of acties en dit met het oog op het vermijden of corrigeren van eventuele ongelijkheden tussen vrouwen en mannen”.  

De Ordonnantie van 4 september 2008 creëert een algemeen kader voor de bevordering van diversiteit en voor de bestrijding van discriminatie in het Brussels gewestelijk openbaar ambt

De Ordonnantie van 4 september 2008 wil discriminatie op het vlak van tewerkstelling bestrijden en een algemeen kader scheppen voor de bevordering van de gelijke kansen in het gewestelijk tewerkstellingsbeleid.

In de Ordonnantie van 20 april 2006 wordt de Brusselse regering verzocht om jaar¬lijks voor het Parlement een stand van zaken te geven van de vooruitgang die werd gerealiseerd inzake de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Deze balans, het zogenaamde Pekingrapport, stelt alle acties voor die elke minister en/of staatssecretaris heeft ondernomen in het kader van zijn/haar bevoegdheden.