Genderbeleid in Europa
Op deze pagina vindt u meer informatie over het Gelijkekansenbeleid in Europa.

Genderbeleid in Europa

Gelijkheid van vrouwen en mannen is een van de doelstellingen van de Europese Unie. De bevordering ervan is geleidelijk aan uitgegroeid van een bijna terloops artikeltje over ‘gelijk loon voor gelijk werk’ in het oprichtingsverdrag van Rome (1957) tot een gemeenschappelijke waarde van de EU en een kerntaak van de Europese instellingen. Meer info over dit geleidelijke proces in verdragen en richtlijnen vindt u in de  Genderlex EU

De Europese Unie

Het Europees beleid heeft ongetwijfeld bijgedragen tot betere wetgeving van de lidstaten inzake gendergelijkheid. Via verdragen, richtlijnen tegen discriminatie, strategieën zoals gendermainstreaming en specifieke maatregelen ten gunste van vrouwen heeft de EU de gelijkheid v/m in de lidstaten de jure en de facto bevorderd, in eerste instantie vooral op gebied van betaald werk. Deze focus op de arbeidsmarkt kadert dan ook in het voortdurende streven naar economische groei van de EU.

Maar de EU en haar lidstaten hebben nog altijd veel werk voor de boeg. Ze moeten de ongelijkheden en de genderkloof wegwerken en de oorzaken ervan aanpakken: de lagere lonen en pensioenen van vrouwen, hun oververtegenwoordiging in slechter betaalde sectoren op de arbeidsmarkt en hun ondervertegenwoordiging in de besluitvorming, de moeilijke combinatie van job en gezinsleven… De Vrouwenraad geeft in de prioriteitennota  Wat vrouwen vragen van Europa een reeks aanbevelingen voor de aanpak van de belangrijkste knelpunten in het Europees beleid die de volledige gelijkheid v/m in de weg staan.

Wij houden u graag regelmatig op de hoogte van wat er reilt en zeilt op gebied van gender in de EU met ons Gendernieuws uit Europa. U kunt zelf ook de vinger aan de pols houden door regelmatig eens een kijkje te nemen op de interessantste websites voor de initiatieven en plannen voor meer gendergelijkheid van de verschillende Europese instellingen. U vindt die gemakkelijk terug via ons overzicht  Genderwijs in de EU.

De Raad van Europa

Naast de Europese Unie speelt ook de Raad van Europa een belangrijke rol in de bevordering van de mensenrechten en de gelijkheid tussen vrouwen en mannen. De Raad heeft hiertoe meerdere standaarden en mechanismen ontwikkeld.

Een van de belangrijke instrumenten is het Verdrag over het voorkomen en bestrijden van geweld en intrafamiliaal geweld op vrouwen (Verdrag van Istanboel 2011). Het verdrag focust op vier domeinen:

  • preventie van geweld
  •  bescherming van slachtoffers
  •  vervolging van daders
  • ontwikkeling van een samenhangend beleid

Het Verdrag van Istanboel is de meest volledige set van wettelijke standaarden om vrouwen te beschermen tegen geweld. Het is het eerste verdrag dat geweld op vrouwen definieert als een vorm van discriminatie en dat geweld beschouwt als een gendergebonden fenomeen. Geweld op vrouwen kan niet bestreden worden zonder te investeren in gelijkheid tussen vrouwen en mannen en zonder de machtsrelaties te veranderen.

Bij het verdrag werd ook een mechanisme voor monitoring en evaluatie van de uitvoering geïnstalleerd. Meer informatie hierover vindt u in het document ‘Toezicht en monitoring van het Verdrag van Istanboel.'

Andere belangrijke verdragen van de Raad van Europa voor gendergelijkheid zijn: het Verdrag over te ondernemen actie tegen mensenhandel en het Europees sociaal charter.

Daarnaast werden er ook binnen de administratie en het Parlement verbonden aan de Raad van Europa organen geïnstalleerd om de gendergelijkheid te bevorderen. De Commissie gendergelijkheid, verbonden aan het Comité van Ministers van de Raad van Europa, moet het mainstreamen van gendergelijkheid in alle beleidsmaatregelen van de Raad bewaken. De Commissie biedt advies, begeleiding en steun aan andere organen van de Raad van Europa en aan zijn lidstaten.

Het Comité gelijkheid en non-discriminatie, een comité van de parlementaire vergadering van de Raad van Europa, werkt aan gelijke kansen en de bestrijding van alle vormen van discriminatie.

 

Gendernieuws uit Europa

De Europese Unie en de Raad van Europa beïnvloeden vele aspecten van ons leven. Heel wat wetgeving en initiatieven in ons land op vlak van vrouwenrechten en gendergelijkheid zien hier het licht.

Wil jij graag meer weten over wat er in Europa leeft op vlak van gendergelijkheid en vrouwenrechten? In onze trimesteriële nieuwsbrief  vind je een korte samenvatting van de laatste ontwikkelingen.

Download documenten :
Briefingnota Strategie voor gendergelijkheid (2018 – 2023) van de Raad van Europa
Raad van Europa lanceert bindend instrument om seksisme te bestrijden
Het rapportageproces bij het Verdrag van Istanboel over geweld
Genderwijs in de EU
Genderlex EU
Wat vrouwen vragen van Europa
PPT - Aanbeveling CM (Rec) 2019 van de Raad van Europa
Samenvatting - Aanbeveling CM (Rec) 2019 van de Raad van Europa
Gendernieuws uit Europa 2022 nv 1
Gendernieuws uit Europa 2019
Download documenten :
Nieuws uit Europa - september 2019
Nieuws uit Europa - mei 2019
Nieuws uit Europa - februari 2019