Abortus
Het recht op zwangerschapsonderbreking, zoals vastgelegd in de abortuswet van 3 april 1990, is voor de Vrouwenraad een onomkeerbaar verworven recht voor iedere vrouw. Maar volgens ons is er nood aan bijsturing.
Agenda 2030 uitvoeren in Vlaanderen
We horen de laatste tijd veel over VN-Agenda 2030 en de duurzame ontwikkelingsdoelen, kortweg DOD’s. Maar wat betekent dit eigenlijk? Worden meisjes en vrouwen hier ook bij betrokken? En wat houdt het in voor Vlaanderen?
Alleenstaanden
De Vrouwenraad werkt sinds verschillende jaren rond het thema alleenstaanden. Dat kunnen alleenstaande vrouwen zijn zonder kinderen (singles), alleenstaande moeders, eenoudergezinnen. Via aanbevelingen aan de overheid, memoranda, platforms, projecten trachten we aandacht voor hun precaire situatie te vragen en concrete/specifieke maatregelen voor te stellen.
Armoede
In het Jaarboek Armoede 2015 lezen we dat de relatieve armoedegrens anno 2013 voor België 1.074 euro per maand bedraagt voor een alleenstaande, 2.256 euro voor een huishouden met twee volwassenen en twee kinderen en 1.718 euro voor een alleenstaande ouder met twee kinderen.
Baarmoederhalskanker
Elk jaar krijgen ongeveer 350 vrouwen in Vlaanderen baarmoederhalskanker. Het is de zevende meest voorkomende kanker bij vrouwen en de tweede bij vrouwen in de leeftijdsgroep van 15 tot 44 jaar.
Borstkanker
De Vrouwenraad is zeer bekommerd om de gezondheid van vrouwen en vooral om het feit dat ongeveer 1 op 9 vrouwen borstkanker krijgen. In Vlaanderen is het de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen.
Commissie Status van de Vrouw
De Verenigde Naties hebben een lange geschiedenis van voortrekker voor mensenrechten en vrouwenrechten. Reeds in 1946 werd onder impuls van Eleanor Roosevelt de Commissie Status van de Vrouw (CSW) opgericht om gelijke mensenrechten en vrijheden van vrouwen te bevorderen.
Deeltijds werk
De overheid en de sociale partners zijn deeltijds werk (gebaseerd op een deeltijdse arbeidsovereenkomst) in het begin van de jaren 1980 - een periode van hoge werkloosheid - sterk gaan uitbouwen om de jobs te herverdelen. Dit gebeurde vooral in sectoren waar veel vrouwen werkten. De ‘anderhalve job per gezin’ was volgens de overheid dé oplossing om gezin en werk beter te kunnen combineren en tegelijk konden de tewerkstellingscijfers wat opgekrikt worden.
Degressiviteit werkloosheidsuitkeringen
Wanneer je werkloos wordt krijg je een uitkering die je verlies aan loon voor een stuk compenseert. Deze uitkering is een percentage van je laatst verdiende loon. Dit percentage daalt in fases naarmate je langer werkloos bent. Wanneer je gedurende een bepaalde periode werkloos bent wordt dat percentage vervangen door een forfaitair bedrag. De werkzoekende met gezinslast krijgt een hogere uitkering dan de alleenstaande. De samenwonende werkzoekende zonder gezinslast ontvangt een lagere werkloosheidsuitkering dan de alleenstaande.
Diplomagelijkschakeling hooggeschoolde allochtone vrouwen
Diplomagelijkschakeling hooggeschoolde allochtone vrouwen en Gelijkwaardig erkennen en valorisatie van buitenlandse kwalificaties (EVC) van hooggeschoolde allochtone vrouwen.
Discreet bevallen
De Vrouwenraad bevestigt zijn standpunt van 1998 over de invoering van een wettelijke regeling voor discreet bevallen of de ‘discrete erkenning’ en pleit ook voor een wettelijke regeling van het vondelingenluik.
Discriminatie op grond van sekse
Discriminatie op grond van sekse of geslacht wil zeggen dat je ongelijk of minder gunstig behandeld wordt omdat je een vrouw, man of transgender bent.
Draag- en leenmoederschap
Ook al is er vraag naar, toch is draag/leenmoederschap in ons land (nog) niet bij wet geregeld. Er is evenmin een verbod. Bijgevolg zien wensouders en draag/leenmoeders zich verplicht om naar de grijze zone uit te wijken. Als beide partijen zich aan de overeenkomst houden, is er weinig tot niets aan de hand. Maar er zijn genoeg voorbeelden van gevallen waar het misliep. De draag/leenmoeder kan bijvoorbeeld de situatie commercieel uitbuiten of beslissen het kind zelf te houden. De wensouders kunnen zich terugtrekken, in geval van (echt)scheiding of na het overlijden van één van beiden.
Draagmoeders
Toen de Vrouwenraad in 2001 een standpunt innam over draag- en leenmoederschap was er van internationale handel nog niet veel sprake. Draagmoeders waren bij ons vaak ‘de zus of de vriendin van’.
Duurzame ontwikkeling
Duurzame ontwikkeling is wereldwijd een centraal thema geworden voor de feministische beweging. Het besef dat gendergelijkheid een voorwaarde is voor duurzame ontwikkeling, dat duurzame ontwikkeling een voorwaarde voor gendergelijkheid is volop in ontwikkeling. Overal ter wereld buigen vrouwenorganisaties zich over kwesties van duurzame sociale, economische en ecologische ontwikkeling en over de genderdimensies ervan.
Echtscheiding en alimentatie
Wanneer het ex-koppel geen co-ouderschap toepast zijn het voornamelijk alleenstaande mama’s die na de (echt)scheiding het grootste deel van de zorg voor de kinderen blijven dragen. Onderhoudsuitkeringen voor de kinderen zijn dan zeer welkom.
Eicel awareness
Vrouwen hebben maar een beperkte voorraad eicellen: één per maand vanaf de puberteit tot aan de menopauze. Het afstaan van eicellen is een medisch invasief proces. Mannen daarentegen hebben een grote voorraad zaadcellen: een productie van meer dan 200 miljoen per dag. Het afstaan van zaadcellen gebeurt op natuurlijke wijze.
Evenwichtige vertegenwoordiging vrouwen en mannen in topfuncties en besluitvormingsorganen
Het ‘glazen plafond’ beeldt uit dat vrouwen veel minder dan mannen kunnen opklimmen naar topfuncties in privé-ondernemingen, bij de overheid en in allerhande adviesorganen.
Federaal Gelijkekansenbeleid
Op deze pagina vindt u meer informatie over het federaal Gelijkekansenbeleid.
Flexizekerheid en gendergelijkheid
Flexizekerheid, een concept uit de EU, staat voor een reeks beleidsmaatregelen en een geïntegreerde strategie om zowel de flexibiliteit als de zekerheid op de arbeidsmarkt te verbeteren voor werknemers en werkgevers. De componenten van flexizekerheid zijn levenslang leren, een actief arbeidsmarktbeleid, moderne systemen van sociale zekerheid en flexibele en betrouwbare arbeidscontracten.
Geboorteverlof van 10 naar 20 dagen
Elke werknemer heeft recht op tien dagen afwezigheid van het werk bij de geboorte van een kind waarvan de afstamming langs vaderszijde vaststaat. De huidige regeling geldt voor geboorten vanaf 1 april 2009.
Gelijkekansen
Onder druk van de vrouwenbeweging waarbij ook de Vrouwenraad een actieve rol speelde kunnen we ‘gelijke kansen’ in ons land (en ook internationaal) vandaag als een bevoegdeid beschouwen die op elk beleidsniveau aan de orde is: federaal, regionaal, provinciaal, steden en gemeenten.
Gelijkekansenbeleid
In deze rubriek vindt u de belangrijkste actoren, organen en instrumenten voor het gelijkekansenbeleid op de verschillende beleidsniveaus.
Gelijkekansenbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Gelijkgestelde periodes
De beroepsloopbaanonderbrekingen van werknemers en de daaraan gekoppelde gelijkgestelde dagen/periodes (in het kader van de opbouw van socialezekerheidsrechten) zijn volgens de Vrouwenraad onrechtvaardig, ondoorzichtig en ‘bric à brac’.
Gemeentelijk-Gelijkekansenbeleid
Maak werk van gelijke kansen in uw gemeente. Omdat iedereen telt!
Gender en sociale bescherming van personen met een handicap
Er worden meer jongetjes dan meisjes geboren met een aangeboren afwijking. Naarmate de kinderen ouder worden groeit het verschil nog meer tussen jongens en meisjes en dit doorheen het kleuteronderwijs, lager onderwijs en secundair onderwijs:jongens zijn in de meerderheid, nadien ook nog de volwassenen mannen.
Genderbeleid in Europa
Op deze pagina vindt u meer informatie over het Gelijkekansenbeleid in Europa.
Genderkloof extralegale voordelen
Extralegale voordelen omschrijft het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen in zijn jaarlijks Belgisch Loonkloofrapport als voordelen van allerlei aard die bovenop het loon komen. In principe maken ze deel uit van het loon en de loonkloof.
Gendernieuws uit Europa 2015
Gendernieuws uit Europa 2016
Gendernieuws uit Europa 2017
Gendernieuws uit Europa 2018
Gendernieuws uit Europa 2019
Geweld
Bijna iedereen krijgt in zijn/haar leven te maken met één of meerdere vormen van geweld. De gevolgen van fysiek, seksueel, psychisch, sociaal of structureel geweld zijn niet te onderschatten en vormen een belangrijk maatschappelijke probleem.
Gezondheid
Om de vier à vijf jaar wordt sinds 1997 de Belgische Gezondheidsenquête uitgevoerd door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid in opdracht van de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten om info te verzamelen over de algemene gezondheidstoestand van de bevolking en hun gezondheidsbehoeften. Geslacht is één van de socio-demografische kenmerken die in alle enquêtes wordt meegenomen. Belangrijke invalshoeken zijn preventie, gezondheidsgedrag en leefstijl.
Gratis, voldoende en kwalitatieve kinderopvang. In niet 1 van de 3 slaagt Vlaanderen!
6-6-2019
Op initiatief van de Vrouwenraad werd in het Vlaams Parlement geluisterd naar en gedebatteerd met zowel experten als ervaringsdeskundigen over kinderopvang in Vlaanderen. De vraag naar kinderopvang is nog steeds brandend actueel. Het gaat niet enkel om de economische voordelen van deze dienstverlening, maar om zo veel meer: kinderopvang heeft zowel een pedagogische als een sociale rol, zeker wanneer we de link leggen met de stijgende kinderarmoede.
Hervorming erfrecht
Deze regering heeft gewerkt aan de hervorming van het wettelijk erfrecht. De nieuwe regels zijn van toepassing op nalatenschappen die openvallen vanaf 1 september 2018. Het principe dat je niet verplicht bent om je erfenis zelf te plannen blijft bestaan en dan wordt je nalatenschap volgens de wettelijke regels verdeeld. Maar erflaters krijgen ook de kans om hun nalatenschap op maat van hun eigen situatie te plannen. Deze grotere vrijheid moet tegemoetkomen aan de grotere variatie van gezinsvormen.
Huwelijksquotiënt
De belastinghervorming van 7 december 1988 maakte een einde aan de samenvoeging van de beroepsinkomsten van gehuwden. Door deze zogenaamde decumul betalen ze minder belastingen.
Individuele rechten in de sociale zekerheid
Onze sociale zekerheid heeft zich na de Tweede Wereldoorlog ontwikkeld via allerlei maatregelen in verschillende sectoren. Een aantal daarvan zijn nog steeds gebaseerd op het gezinsmodel met één (mannelijke) kostwinner. Dit zogenaamde kostwinnersmodel vierde hoogtij in de jaren 1950 tot 1970. Op het einde van de 20ste eeuw kwam er geleidelijk meer aandacht voor tweeverdienersgezinnen en recenter ook voor eenoudergezinnen.
Inkomstenbelasting
De fiscale hervorming van 2001 voert het principe van de afzonderlijke belasting van de inkomsten voor koppels in, de zogenaamde decumul. Maar de personenbelasting werd niet geïndividualiseerd. De aanslag blijft gemeenschappelijk en wordt per fiscaal gezin gevestigd. De fiscale draagkracht hangt daarbij niet enkel af van het inkomen maar ook van het aantal personen in het fiscale gezin. Bij alleenstaanden is het individu de basiseenheid.
Kinderopvang
Voor de Vrouwenraad moet kinderopvang een basisdienst zijn voor alle gezinnen, ook voor de groep alleenstaande ouders, voor de overgrote meerderheid vrouwen en vaak zeer kwetsbaar.
Loonkloof / Loopbaankloof
Het rapport van het World Economic Forum over de Global Gender Gap 2018 stelt dat gemiddeld 63% van de loonkloof (149 landen) is gedicht.
Loopbaansparen
De regering is van plan om een stelsel van loopbaansparen in te voeren waardoor werknemers tijd en/of loon kunnen opsparen om nadien hun loopbaan tijdelijk te onderbreken. Zo kunnen ze de overgang tussen twee banen overbruggen (als aanvulling op hun werkloosheidsuitkering) of hun wettelijk pensioen aanvullen. In deze spaarrekening kunnen het tijdskrediet, de loopbaanonderbreking en alle soorten stelsels worden geïntegreerd.
Mantelzorg
Mantelzorg, vroeg of laat rolt bijna iedereen in de situatie dat zij/hij zorg biedt aan zorgbehoevenden in de eigen omgeving.
Moederschapsverlof
Moederschapsverlof: what’s in a name? Wij gebruiken moederschapsverlof als overkoepelende term maar in de regelgeving vinden we volgende begrippen terug:
Naam van het kind
De Vrouwenraad is in 1996 beginnen lobbyen voor een wetswijziging van de naamgeving. Wij pleitten er toen voor dat de ouders binnen een bepaalde termijn na de geboorte een bewuste keuze moesten maken en de familienaam van één van beiden aan hun kind moeten geven. In 2011 hebben we ons standpunt aangepast en kozen we voor de dubbele naam met vrije keuze inzake de volgorde.
Objectieve berekeningsmethode onderhoudsbijdrage voor kinderen 2019
Voor het berekenen van de onderhoudsbijdrage voor kinderen voorziet de wet van 1 augustus 2010 tot bevordering van een objectieve berekening van de door de ouders te betalen onderhoudsbijdragen voor hun kinderen een aantal elementen waarop rechters hun bepaling van het bedrag moeten baseren.
Onderwijs en Gender
Opvattingen over vrouwen en mannen, jongens en meisjes spelen een belangrijke rol in het onderwijstraject van een kind, zowel tijdens de lessen als op momenten dat er keuzes moeten gemaakt worden i.v.m. het onderwijstraject. Binnen het onderwijsdomein spelen zich immers processen af die mee aan de basis liggen de genderloonkloof.
Ouderschapsverlof
Ouderschapsverlof behoort in België tot de cluster van thematische verloven, samen met het verlof voor medische bijstand en het palliatief verlof.
Pensioenen
Vrouwen en pensioen, niet de meest geslaagde combinatie. Tientallen jaren slechter betaald dan mannen (in minder goed betaalde sectoren, vaker en langer deeltijds gewerkt, …) én niet gespaard gebleven van overheidsingrepen en besparingsmaatregelen, hebben vrouwen weinig reden om reikhalzend uit te kijken naar hun pensioen. We hebben te maken met een heuse genderpensioenkloof in het nadeel van vrouwen, zowel in de wettelijke als in de aanvullende pensioenen.
Prenatale erkenning kind
Sinds 1 april 2017 krijgt een ongehuwde partner (toekomstige papa of meemoeder) de mogelijkheid om een kind vóór de geboorte te erkennen vanaf het begin van de zwangerschap van de toekomstige mama.
Prostitutie
Prostitutie is nauw verbonden met vrouwen- en mensenhandel en met de seksindustrie. Ook na de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie in Peking in 1995 worden nog meer vrouwen en kinderen verhandeld dan voorheen en bloeit de seksindustrie als nooit tevoren. Het gebruik van internetsites als handelsruimte neemt toe. Tijd om prostitutie vanuit een nieuw perspectief te bekijken! Onderzoek in landen waar prostitutie als beroep gelegaliseerd werd, zoals in Nederland, toont negatieve effecten voor de vrouwen en meisjes in kwestie.
Schaduwrapport “Het VN-verdrag voor vrouwenrechten en België 35 jaar later”
Het CEDAW-comité dat toeziet op de uitvoering van het VN-vrouwenrechtenverdrag (CEDAW) behandelde op 28 oktober 2014 het zevende rapport van België. Om de vier jaar moet de regering van elke lidstaat die partij is bij dit Verdrag een rapport indienen over de maatregelen die genomen werden voor de uitvoering van de bepalingen in het Verdrag.
Schorsingsbeleid in de werkloosheidsuitkering
Je ontvangt een werkloosheidsuitkering wanneer je na (voldoende) loondienst werkloos wordt. De RVA bepaalt of je er recht op hebt en hoe hoog het bedrag zal zijn. Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals actief naar werk zoeken en ingaan op de controle van de RVA. Dit laatste houdt in dat je moet deelnemen aan drie evaluatiegesprekken en akkoord gaan met een actieplan. Wanneer je dat actieplan niet naleeft, krijg je een sanctie die kan gaan van een verminderd bedrag tot de schorsing van je uitkering.
Seksueel misbruik door professionelen in de hulpverlening
Patiënten en hulpverleners staan in een heel ongelijke machtsverhouding tegenover elkaar. Een patiënt staat vaak kwetsbaar, deelt intieme informatie en kijkt ook vaak naar de hulpverlener op. Het is deel van de ethische code van hulpverleners om geen misbruik te maken van deze situatie. Helaas kunnen sommigen niet aan de verleiding weerstaan en zijn gevallen van seksuele handelingen tot en met verkrachting door hulpverleners niet onbekend.
Tijdskrediet
Loopbaanonderbreking gaf/geeft werknemers en ambtenaren sinds 1985 de kans om hun beroepsactiviteit tijdelijk te onderbreken of te verminderen met een maandelijkse RVA-uitkering tijdens die onderbreking (en later ook een Vlaamse aanmoedigingspremie), een bescherming tegen ontslag, de verdere uitoefening van de job zoals voorheen en een aantal socialezekerheidsrechten. Enkel voor werknemers uit de privé-sector wordt het stelsel van loopbaanonderbreking sinds 2002 vervangen door het stelsel van tijdskrediet.
Toolkit: Hoe een buddywerking starten met vrouwelijke vluchtelingen
Deze toolkit is tot stand gekomen vanuit de praktijk. De informatie, opgedane kennis en ervaringen van medewerksters, vrijwilligsters en ervaringsdeskundigen tijdens de buddywerking vinden hun weg naar de praktijk. Al deze kennis willen we vasthouden en doorgeven. De ervaring leert dat twee zaken belangrijk zijn om over te gaan tot actie: kennis en motivatie.
Vaderschapsverlof : verlengen en/of verplichten?
Elke werknemer heeft recht op tien dagen afwezigheid van het werk bij de geboorte van een kind waarvan de afstamming langs vaderzijde vaststaat. De huidige regeling geldt voor geboorten vanaf 1 april 2009. Sinds 20 mei 2011 heeft ook de meeouder, dit is de werknemer die geen wettelijke afstammingsband heeft met het pasgeboren kind van zijn partner, onder bepaalde voorwaarden op dezelfde manier als een vader, recht op tien dagen verlof wanneer de partner bevalt. In de praktijk gaat het om de lesbische partner van de moeder die bevalt.
Verkiezingen 2019: onze memoranda staan klaar
29-1-2019
Beste lidorganisatie Op 26 mei 2019 trekken we met z’n allen opnieuw naar de stembus voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen.
Verkrachting
De Vrouwenraad lobbyt al bijna tien jaar intensief om verkrachting en seksueel geweld op de beleidsagenda te krijgen. Wij verwachten dat het komende Nationaal Actieplan Geweld hier ruimschoots aandacht zal aan besteden en dat het federale beleid in overleg met de gemeenschappen concrete maatregelen zal nemen.
Vlaams Gelijkekansenbeleid
Op deze pagina vindt u meer informatie over het Gelijkekansenbeleid in Vlaanderen.
Vlaamse gezinsbijslagen
Door de zesde Staatshervorming zijn de gezinsbijslagen vanaf 1 juli 2014 officieel een Vlaamse bevoegdheid geworden. Op 1 januari 2019 ging het Vlaamse Groeipakket van start. Het nieuwe systeem is afgestemd op de maatschappelijke veranderingen zoals het tweeverdienersmodel, de afnemende gezinsgrootte en de diversiteit van de gezinsvormen.
Vrede
De Vrouwenraad ijvert voor vrede en wil dat vrouwen actief betrokken worden bij vredesprocessen en de opbouw van de samenleving. Immers, vrede is een voorwaarde voor respect voor de mensenrechten van vrouwen en voor ontwikkeling. Wie vrouwenrechten verdedigt kan niet om vrede heen. Anderzijds, kan wie vrede wil verankeren in de samenleving niet om vrouwen en gendergelijkheid heen. Vrede, (gender)gelijkheid en ontwikkeling zijn onderling sterk afhankelijk.
Vrouwen en collectieve opvang bij asiel en migratie
De Vrouwenraad heeft van 2008 tot 2010 een onderzoeksproject uitgevoerd naar de levensomstandigheden van vrouwen in Belgische open en gesloten opvangcentra voor asielzoekers. Deze studie omvat een sensibiliserende verkenning en participatief onderzoek.
Vrouwen, asiel en empowerment
Dagelijks vluchten mensen voor oorlog, geweld, racisme, seksisme…. Mannen, vrouwen en kinderen komen hier terecht in opvangcentra en wachten op de uitkomst van hun asielprocedure. Ongeveer één derde van de asielaanvragen komt van vrouwen. Zij vragen bescherming om dezelfde redenen als mannen maar er is ook een steeds groter wordende groep die om specifieke gendergebonden redenen asiel vraagt. Omdat zij omwille van hun positie in de samenleving vervolgd worden - gewoon omdat ze vrouw zijn - en te maken krijgen met specifieke vormen van geweld (genitale verminking, verkrachting, eerwraak…).
Vrouwenkracht is vredesmacht
Vrouwenraadgenderwetswijzer Grondwet
Het gelijkheidsbeginsel is een algemeen principe dat iedere burger (wettelijk) gelijke rechten en een gelijke behandeling in gelijke gevallen toekent. Dit mensenrecht komen we tegen in heel wat internationale verdragen, het is ook in de Belgische Grondwet verankerd en het wordt gewaarborgd door het Grondwettelijk Hof.
Vrouwenraadsamenlevingsmodel
Gezinnen en alleenstaanden zijn constant op zoek naar een evenwicht om beroeps- en gezinsleven zo optimaal mogelijk te kunnen combineren. De overheid creëert hiervoor diverse mogelijkheden: moederschapsrust en geboorteverlof voor vaders en meemoeders bij een bevalling, thematische verloven, tijdskrediet, deeltijds werk, kinderopvang, wat lastenverlagingen, enzovoort.
Vrouwenrechten zijn mensenrechten
In 1993 organiseerden de Verenigde Naties een wereldconferentie over mensenrechten in Wenen . Gelijke rechten en vrijheden voor vrouwen was een van de belangrijke punten op de agenda. Een strijdpunt dat de vrouwenrechtenbeweging er verdedigde met de slogan ‘Vrouwenrechten zijn mensenrechten. Mensenrechten zijn vrouwenrechten’. Maar wat betekent deze slogan?
Vrouwenrechtenverdrag
In 1979 aanvaarden de Verenigde Naties het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen. Het zogenaamde vrouwenrechtenverdrag werd van kracht in 1981. Het verdrag omschrijft het begrip discriminatie en geeft artikelsgewijs aan welke discriminerende praktijken en wetten opgeheven moeten worden. Het gaat hierbij zowel over discriminaties m.b.t. het openbare domein als inzake het privéleven van vrouwen.
Geen activiteiten